نجوا

و به جز خاطره ای هیچ نمی ماند

مادر

مادرم... تمام زندگیم درد می کند.. دلم کمی نوازشهایت را می خواهد دغدغه روزمره ام بودن توست.. نفس کشیدنت.. ایستادنت.. خندیدنت.. "مادرم" تو باشی و "خدا"  دنیا برایم بس ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 20 بازدید
زندگی میزی برای کار کاری برای تخت تختی برای خواب خوابی برای جان جانی برای مرگ مرگی برای یاد یادی برای سنگ این بود زندگی
/ 0 نظر / 17 بازدید
مهر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 91
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
11 پست
بهمن 89
4 پست