حرفهایی تازه برای شنیدن

امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنیمت بشمار، شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد..

      ************************************************************

باد می وزد

می توانی در مقابلش هم دیوار بسازی، هم آسیاب بادی تصمیم با توست.

*********************************************

بیا لبخند بزنیم، بدون انتظار هیچ پاسخی از دنیا

**************************************

اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد

صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد.

**********************************************

کسی را که امیدوار است، هیچ گاه نا امید نکن

شاید امید تنها دارایی او باشد.

*****************************************

مثل ساحل آرام باش، تا مثل دریا بی قرارت باشند.

***************************

برای آنان که مفهوم پرواز را نمی فهمند،

هر چه بیشتر اوج بگیری، کوچکتر می شوی.

****************************************

من به اندازه ی یک ابر دلم میگیرد،

وقتی از پنجره بر پوچی افکار جهان می نگرم.

******************************************

اگر تنهاترین تنهایان شوم، باز خدا هست،

او جبران همه نداشتنهای من است.

*******************************

درد من حصار برکه نیست،

درد من زیستن با ماهیانی است که حتی فکر دریا به ذهنشان خطور هم نکرده.

****************************************************************

چه رنجی است لذتها را تنها بردن و چه زشت است زیباییها را تنها دیدن،

و چه بدبختی آزار دهنده ای است تنها خوشبخت بودن،

در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است.

********************************************

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید