آموزنده....

که تمامی میخ ها را برداشته پدر از شنیدن این جمله خوشحال شد و گفت که کار خوبی انجام دادی ولی سطح چوب را نگاه کن دیگر صاف نیست آزردن انسانها هم میخی را در قلب آنان فرو می کند ممکن است با عذر خواهی میخ را در آوری اما جای زخم همچنان باقی می ماند.

/ 0 نظر / 13 بازدید