عبرت از مرگ

او را در سرزمین مردگان می گذارند ودر تنگنای قبر تنها خواهد ماند. حشرات درون زمین پوستش را می شکافد و خشت و خاک گور بدن او را می پوساند، تند بادهای سخت و گذشت شب و روز نشانه های او را از میان می برد. بدن ها پس از آن همه طراوت متلاشی می گردند واستخوان ها بعد از آن همه مقاومت متلاشی می شود. هر روز به سختی درد می کشد و هر شت رنج وبیماری به سراغش می رود، در میان برادری غمخوار وپدری مهربان وناله کننده ای بی طاقت وبر سینه کننده ای گریان افتاده است. اما او در حالت بی هوشی پس از مرگ او را مایوس وار در کفن پیچانده، در حالی که تسلیم و آرام است خسته ولاغر به سفر آخرت می رود که فرزندان و برادران او را به دوش می کشند و به پیش می برند.

                                                                         امام علی(ع)

/ 0 نظر / 15 بازدید