و مرگ...

پیش از آنکه مرگ بر در بکوبد هر آنچه داری تقسیم کن، آیا می توانی ترانه ای زیبا بخوانی؟ بخوان و آن را تقسیم کن، آیا می توانی تصویری را نقاشی کنی؟ نقاشی کن و آن را تقسیم کن، هر آنچه در کف داری.....هرگز کسی را ندیده ام که چیزی برای تقسیم کردن نداشته باشد. (اشو، عارف هندی)

 

مرگ آرزویی جز این ندارد که به وعده هایی که در صبح زندگی داده است وفا کند، به بیان دیگر شیرینی و گرمی لبخند مرگ کمتر از لبخند زندگی نیست.

(ژرژ برنانوس، نویسنده فرانسوی)

 

آنچه ما به آن مرگ می گوییم یک زندگی است که هنوز نتوانستیم چگونگی آن را درک کنیم. (متر لینگ، نویسنده بلژیکی)

 

اگر می دانستید که یک محکوم مجازات به مرگ تا چه اندازه آرزوی بازگشت به زندگی دارد آنگاه قدر روزهایی را که در غم و اندوه سپری می کردید می دانستید. (ابو علی سینا، پزشک ایرانی)

 

اگر مرگ را بر خود آسان کنی     حتی خود مرگ را هم هراسان کنی (فردوسی)

 

مرگ ترس ندارد زیرا خوابی آرام است که خیالاتی آشفته در آن وجود ندارد. (سقراط)

 

شگفتا که از مرگ می هراسیم، ولی همچنان آرزوی خفتن و رؤیاهای زیبا را داریم. (جبران خلیل جبران)

 

این بدن سر انجام با مرگ از هم میپاشد پس قبل از آن عشق را به آن هدیه دهید. (اشو، عارف هندی)

 

من در تولد خود نقشی نداشتم و در مرگ خود هم نقشی ندارم، تمام نقش من در زندگی من است. (گوته)

 

حتی هنگام مرگ نیز نیروی خواستن در ما وجود دارد. (گوته)

 

مرگ خود بهترین دلیل آسمانی بودن انسان است. (نیچه، فیلسوف آلمانی)

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید